Diễn Châu, Nghệ An: phát huy tiềm năng tạo đà phát triển nhanh, bền vững

Diễn Châu, Nghệ An: phát huy tiềm năng tạo đà phát triển nhanh, bền vững

Sau 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; Đảng ủy, HĐND – UBND, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng nhân dân đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, đưa kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Sự chuyển biến tích cực.
Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế – xã hội của huyện Diễn Châu tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch.
Thu ngân sách năm 2018 toàn huyện ước đạt 536 tỷ, 244 triệu đồng, đạt 190,5% dự toán và tăng 13,1% so với thực hiện năm 2017; chi ngân sách ước đạt 1.181 tỷ, 398 triệu đồng, đạt 145,64% dự toán. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất xuất trên địa bàn đạt 8,82%; trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 2,61%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 10,76% (riêng Công nghiệp tăng 11,9%; Xây dựng tăng 10,06% năm 2017). Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng/ người / năm.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 11,9%. Trong khi, lĩnh vực thương mại, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải, tài chính ngân hàng phát triển khá tốt; với tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 5.352 tỷ đồng, tăng 15,48% cùng kỳ; doanh thu các ngành dịch vụ tăng trưởng bình quân từ 9 – 10%. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước ước đạt 8.503 tỷ đồng, tăng 16,3% . Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản có hiệu quả đã và đang áp dụng tại một số xã có điều kiện phù hợp, ngày càng được nhân rộng. Đồng thời, triển khai ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KHCN vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhằm tăng sản lượng cũng như chất lượng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện hiện có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 55,3% tổng số xã, số tiêu chí bình quân các xã đạt 17,47 tiêu chí/xã , tăng 16 tiêu chí so với năm 2017 và cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 5 ngàn tỷ đồng, tăng 10,06%. Chất lượng giáo dục được giữ vững; qua các kỳ thi giáo viên, học sinh giỏi huyện Diễn Châu luôn đạt vị trí tốp đầu của tỉnh Nghệ An; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện đạt 82,03% tổng số trường. Công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục duy trì và nâng cao. Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 87,18%; các hoạt động tuyên truyền chính sách dân số trong giai đoạn mới được phổ biến sâu rộng đến từng cá nhân, hộ gia đình.
Công tác an sinh xã hội luôn được các cấp chú trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thường xuyên quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng. Trong năm qua, hơn 3 nghìn lao động của địa phương có việc làm mới, trong đó xuất khẩu lao động là 1.100 người, tăng 1,64%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 dự kiến còn khoảng 1,51%. Cải cách hành chính có nhiều bước tiến trên tất cả các nội dung, lĩnh vực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương còn khó khăn, thu hút đầu tư chậm; nợ thuế, xây dựng cơ bản còn lớn. Thu ngân sách ở một số lĩnh vực còn khó khăn. Một số công trình giao thông, thủy lợi ách yếu, cấp bách chưa được đầu tư kịp thời. Tình trạng lấn, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn diễn ra ở một số xã. Ô nhiễm môi trường một số nơi chậm được cải thiện. Công tác khám, chữa bệnh BHYT còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương ở một số nơi chưa nghiêm.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu.
Đánh giá 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
Các cấp ủy, Đảng huyện Diễn Châu xác định tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời, đưa ra những hướng đi để hoàn thành mục tiêu, như: tập trung khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra cho nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Đẩy mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng lợi thế. Chăm lo, phát triển văn hoá, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đầu năm 2019 toàn huyện có thêm từ 3 – 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục tăng cường chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức từ huyện đến xã.
Đặc biệt là sự nhất quán, chung sức đồng lòng của cả chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Diễn Châu quyết tâm hoàn thành thắng lợi những kế hoạch dự kiến trong năm 2019.

 

Hotline